ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Regulacje prawne dotyczące opłaty skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Opłacie podlegają:

  1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa;
  2. wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia (odmowy wydania zezwolenia) na lokalizację lub przebudowę zjazdu niezwiązanego z budownictwem mieszkaniowym: w wysokości 82,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Potwierdzenie lub dowód wpłaty należy dołączyć do składanego dokumentu/wniosku.
Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa art. 7 cyt. ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy wpłacić do organów podatkowych, właściwych ze względu na miejsce złożenia wniosku, tj.:

  1. do wniosku złożonego w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
    na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 w sposób określony przez Miasto Poznań
  2. do wniosku złożonego w Rejonach Dróg Wojewódzkich:
    na rachunki bankowe urzędów miast i gmin, zgodnie z miejscem złożenia dokumentu.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?