ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Regulacje prawne dotyczące opłaty skarbowej zawarte są w przepisach ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami).

Opłacie podlegają:

 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa;
 2. wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia (odmowy wydania zezwolenia) na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego: w wysokości 82,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Potwierdzenie lub dowód wpłaty należy dołączyć do składanego dokumentu/wniosku.
Podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa art. 7 cyt. ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu, tj.:

 1. dla spraw rozpoznawanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
  - na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania – nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
  - bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji PKO BP;
  - u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr XVIII/299/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r.
 2. dla spraw rozpoznawanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:
  - w sposób określony przez właściwy organ podatkowy - wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?