ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach udzielania zezwoleń na umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich, administrowanych przez WZDW w Poznaniu można znaleźć tutaj:

W celu uzyskania zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym, należy złożyć wniosek we właściwym miejscowo Rejonu Dróg Wojewódzkich, co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia montażu materiałów wyborczych. Wniosek powinien być podpisany przez Pełnomocnika Finansowego komitetu wyborczego lub osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo. W każdej ze spraw indywidualnie zostanie ustalona ewentualna konieczność przedłożenia projektu organizacji ruchu na czas montażu/demontażu materiałów wyborczych.

Do wniosku należy załączyć:

  1. pełnomocnictwo do reprezentowania komitetu wyborczego oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu komitetu i na jego rzecz;
  2. mapę zasadniczą z zaznaczonym i zwymiarowanym obszarem proponowanego zajęcia pasa drogowego na czas montażu/demontażu materiałów wyborczych oraz ich umieszczenia;
  3. projekt graficzny materiałów wyborczych z podaniem ich wymiarów, treści i kolorystyki oraz oznaczeniem komitetu wyborczego;
  4. skrócony wypis z rejestru gruntów działki drogi wojewódzkiej, na której będzie umieszczony materiał wyborczy;
  5. pisemną zgodę właściciela urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i in. zlokalizowanych w pasie drogowym (w przypadku wnioskowania o wydanie zezwolenia na wykorzystanie infrastruktury pasa drogowego).  

W każdej ze spraw indywidualnie zostanie ustalona ewentualna konieczność przedłożenia projektu organizacji ruchu.

Formularz wniosku znajduje się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawy prowadzą właściwe miejscowo Rejony Dróg Wojewódzkich. Sprawdź: dane kontaktowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?