ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę włączenia do drogi wojewódzkiej drogi niższej kategorii powinien zawierać:

 • projekt włączenia zawierający (3 egz.):
  • opis techniczny,
  • plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacja włączenia,
  • plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczonym sposobem odwodnienia w obrębie włączenia, z oznaczeniem granic i nr działek pasa drogowego drogi wojewódzkiej i drogi niższej kategorii,
  • przekrój podłużny i poprzeczny włączenia,
  • szczegóły konstrukcyjne,
 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • skrócony wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowana przebudowa drogi – włączenie innej drogi (dla drogi wojewódzkiej i drogi objętej przebudową);
 • kopię upoważnienia do działania w imieniu zarządcy drogi niższej kategorii.
 • projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784) podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa (za pośrednictwem WZDW), przy czym projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich oraz organ zarządzający ruchem na drogach krzyżujących się z drogą wojewódzką.
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Sprawdź: informacje o opłatach.

Formularze wniosków znajdują się na podstronie Wnioski do pobrania.

Sprawę prowadzi: Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg, kontakt tel. (61) 22 58 120 – 126

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?