ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę, której wysokość zostaje ustalona przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (podstawa prawna: art. 40 ust. 1-3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U. z 2018 r., poz.2068 ze zm.)

Na podstawie art. 40 ust. 8, 9 i 10 cyt. ustawy Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XIV/274/19 z 20 grudnia 2019 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 11227) przyjął następujące stawki opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:

Pobierz: Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego (PDF)

Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego uiszcza się na konto:

PKO BP nr 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468

UWAGA:
W myśl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:
- bez zezwolenia zarządcy drogi,
- z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
- o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty należnej za zajęcie pasa drogowego.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?