ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Status prawny

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zwany dalej „WZDW”, został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r. uchwałą Nr VII/23/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, przy pomocy której:

 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg,
 • Marszałek Województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich.

WZDW działa na podstawie następujących przepisów:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie,
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 5. uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VII/23/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Siedzibą WZDW jest miasto Poznań.

WZDW zakresem swego działania obejmuje obszar administracyjny województwa wielkopolskiego.

WZDW jest jednostką budżetową.

Działalność gospodarcza dla realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i statucie, może być prowadzona przez WZDW w formach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Schemat organizacyjny

schemat organizacyjny

Nadzór nad WZDW

Nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiot działania

Przedmiotem działania WZDW jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach w województwie wielkopolskim, z wyjątkiem dróg tej kategorii, położonych w granicach miast na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno).

Do podstawowych zadań WZDW należy:

 1. realizacja budżetu województwa w zakresie dróg wojewódzkich,
 2. pełnienie funkcji zarządcy dróg wojewódzkich,
 3. obsługa inwestorska zadań realizowanych na drogach wojewódzkich,
 4. zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich.

  Do zakresu działania WZDW należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, tuneli, przepustów konstrukcji oporowych, w tym inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów mostowych, tuneli, przepustów konstrukcji oporowych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, tuneli, przepustów, konstrukcji oporowych i promów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, konstrukcji oporowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. dokonywanie okresowych pomiarów poziomu hałasu,
 18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
 21. dokonywanie ocen stanu bezpieczeństwa na drogach,
 22. podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji znaków drogowych i innych urządzeń, stanowiących o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach,
 23. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego,
 24. wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
 25. ewidencja i gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych

Gospodarka finansowa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Statutowa działalność WZDW finansowana jest z budżetu województwa wielkopolskiego.

Sprawozdania finansowe:

Audyt i Kontrola wewnętrzna

Audyt

Kontrola wewnętrzna

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?