ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Szanowni Państwo!

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Poznaniu, 61-623 Poznań,  ul. Wilczak 51., NIP: 972-09-14-891.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

 • listownie wysyłając pismo na ww. adres lub
 • drogą e- mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji następujących czynności:

 • rekrutacji, zatrudnienia i innych czynności wymagających wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przezWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

 • podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy, niezbędnych dla działalności Administratora,
 • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać danew celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych celów przetwarzania, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych  danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo dosprostowania danych,
 • prawodo usunięciadanych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?